Spring-Ford MS

 

EQ70-130

 • VOC
 • EXC

 

16.20 1st

 • 81 1st
 • 81 1st

 

MV70-130

 • VOC
 • EXC

 

15.87 1st

 • 80 1st
 • 79 1st

 

DES 70/130

 • COMP
 • EXC

 

14.15 1st

 • 74 1st
 • 69 1st

 

GE 70/130

 • REP
 • PERF

 

15.48 1st

 • 80 1st
 • 76 1st

 

GE 70/130

 • REP
 • PERF

 

16.01 1st

 • 82 1st
 • 79 1st

Sub-Total

 • Penalty

Total

 • Placement

77.71

 • 0.00

77.71

 • 1st